Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu z viac ako 35 000 mstriech a obkladov, viac ako 1 500 bytových jednotiek likvidácie odpadového potrubia. Likvidáciu azbestu zabezpečujeme na celom území Slovenska aj celej EÚ, v interiéroch, v exteriéroch i vo výškach.

Čo je azbest  a prečo je škodlivý ???

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých prirodzene sa vyskytujúcich silikátových materiálov. Azbest vytvárajú dlhé a tenké vláknité štruktúry, ktoré boli oceňované a v priemysle často používané hlavne kvôli ich vysokej teplote tavenia okolo 1100 - 1500 stupňov celzia. Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest sa preto používal na výrobu azbestocementovej strešnej krytiny / eternit /, potrubia, azbestových obkladov / boletické panely / ale používal sa aj v chemickom a potravinárskom priemysle. 

ŠKODLIVOSŤ AZBESTU :

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Hlavné nebezpečenstvo azbestu spočíva v malých rozmeroch azbestových vlákien. Pri mechanickom poškodení /zlomení, rezaní a pod./  sa mikroskopické ihličky azbestu dostávajú do vzduchu kde sú schopné sa vznášať. Následným vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je u nás zakázané. Všetky azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. U robotníkov vystavených vláknam azbestu, lekári postupne zaznamenali zvýšený výskyt azbestózy pľúc a rakoviny popľúcnice v porovnaní s ostatnou populáciou. Zistili, že príčínou týchto závažných ochorení je vdychovanie azbestových vlákien. VŠETKY TYPY AZBESTU SÚ ZARADENÉ DO 1. SKUPINY DOKÁZANÝCH KARCINOGÉNOV.

Škodlivosť azbestu a karcinogenita

Negatívnou vlastnosťou azbestu a azbestových vlákien je ich schopnosť štiepiť sa na respirabilné (vdýchnuteľné) čiastočky. Po vdýchnutí azbestových vlákien do pľúc, môžu tieto vyvolať v pľúcach vznik nádorového procesu. Dlhodobé štúdie organizácie pre výskum rakoviny IARC a svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokázali karcinogénne vlastnosti azbestu a azbestových vlákien.
Z tohto dôvodu boli všetky druhy azbestov bez rozdielu chemického zloženia zaradené Európskou komisiou do kategórie 1 ako dokázané karcinogény pre človeka. Jeho karcinogenita môže spôsobovať nádorové bujnenie.

Kde všade sa azbest môže vyskytovať

  • azbestocementové odpadové potrubia v bytových domoch,
  • rovné azbestocementové dosky používané na fasádach rodinných domov ako tip OKAL,
  • azbestocementová strešná krytina Eternit, 
  • protipožiarné azbestové nástreky,
  •  rôzne izolačné azbestové dosky,
  • viacvrstvové azbestocementové dosky tzv. boletické panely.
  • azbestocementová vlnovková krytina
Penetrácia azbestu
likvidácia azbestu
likvidácia azbestu

Pre jednoduchšiu komunikáciu sme pre Vás pripravili jednoduchý formulár, obratom Vás budeme kontaktovať. Vypracovanie cenovej ponuky na likvidáciu azbestu, odvoz azbestu a tak isto na výmenu stúpačiek je bezplatné.

Napíšte nám

Príloha (foto)