Likvidácia azbestu, demontáž a odvoz azbestu

Demontáž azbestových materiálov a ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu môže vykonávať iba subjekt s odbornou spôsobilosťou alebo firma, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Likvidácia azbestu z viac ako 35 000 mstriech a obkladov, viac ako 1 500 bytových jednotiek likvidácie odpadového potrubia. Likvidáciu azbestu zabezpečujeme na celom území Slovenska aj celej EÚ, v interiéroch, v exteriéroch i vo výškach.

Čo je azbest  a prečo je škodlivý ???

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých prirodzene sa vyskytujúcich silikátových materiálov. Azbest vytvárajú dlhé a tenké vláknité štruktúry, ktoré boli oceňované a v priemysle často používané hlavne kvôli ich vysokej teplote tavenia okolo 1100 - 1500 stupňov celzia. Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest sa preto používal na výrobu azbestocementovej strešnej krytiny / eternit /, potrubia, azbestových obkladov / boletické panely / ale používal sa aj v chemickom a potravinárskom priemysle. 

ŠKODLIVOSŤ AZBESTU :

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Hlavné nebezpečenstvo azbestu spočíva v malých rozmeroch azbestových vlákien. Pri mechanickom poškodení /zlomení, rezaní a pod./  sa mikroskopické ihličky azbestu dostávajú do vzduchu kde sú schopné sa vznášať. Následným vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je u nás zakázané. Všetky azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. U robotníkov vystavených vláknam azbestu, lekári postupne zaznamenali zvýšený výskyt azbestózy pľúc a rakoviny popľúcnice v porovnaní s ostatnou populáciou. Zistili, že príčínou týchto závažných ochorení je vdychovanie azbestových vlákien. VŠETKY TYPY AZBESTU SÚ ZARADENÉ DO 1. SKUPINY DOKÁZANÝCH KARCINOGÉNOV.

Škodlivosť azbestu a karcinogenita

Negatívnou vlastnosťou azbestu a azbestových vlákien je ich schopnosť štiepiť sa na respirabilné (vdýchnuteľné) čiastočky. Po vdýchnutí azbestových vlákien do pľúc, môžu tieto vyvolať v pľúcach vznik nádorového procesu. Dlhodobé štúdie organizácie pre výskum rakoviny IARC a svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokázali karcinogénne vlastnosti azbestu a azbestových vlákien.
Z tohto dôvodu boli všetky druhy azbestov bez rozdielu chemického zloženia zaradené Európskou komisiou do kategórie 1 ako dokázané karcinogény pre človeka. Jeho karcinogenita môže spôsobovať nádorové bujnenie.

Kde všade sa azbest môže vyskytovať

 • azbestocementové odpadové potrubia v bytových domoch,
 • rovné azbestocementové dosky používané na fasádach rodinných domov ako tip OKAL,
 • azbestocementová strešná krytina Eternit, 
 • protipožiarné azbestové nástreky,
 •  rôzne izolačné azbestové dosky,
 • viacvrstvové azbestocementové dosky tzv. boletické panely.
 • azbestocementová vlnovková krytina
Penetrácia azbestu
likvidácia azbestu
likvidácia azbestu

Pre jednoduchšiu komunikáciu sme pre Vás pripravili jednoduchý formulár, obratom Vás budeme kontaktovať. Vypracovanie cenovej ponuky na likvidáciu azbestu, odvoz azbestu a tak isto na výmenu stúpačiek je bezplatné.

Napíšte nám

Príloha (foto)

  Povolenie a administratíva

  1. Vypracujeme plán likvidácie materiálov obsahujúcich azbest.
  2. Zabezpečíme povolenie na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
  3. Zabezpečíme povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na príslušnom Obvodnom úrade Životného prostredia. Po následnom dohovore a ujednotení si termínu a Vami zadaných požiadaviek pristúpime k samotnej likvidácii azbestum.

  Sankcie za nakladanie s nebezpečným odpadom

  Samovoľné odstraňovanie azbestových materiálov je protizákonné a hrozi trestné stíhanie pre trestný čin podľa paragrafu 302 odsek 1 Trestného zákona Neoprávnené nakladanie s odpadmi. Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.

  RÚVZ a hlásenie

  Každú demontáž azbestových materiálov je potrebné hlásiť na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. To znamená, že každú demontáž azbestocementovej strechy, opláštenia budovy, demontáž odpadu v bytových jadrách a podobne je potrebné hlásiť na hygiene a pri demontáži dodržiavať prísne predpisy, predpísané postupy a normy. 
          

  Nebezpečný odpad NO

  Všetky materiály obsahujúce azbest sú zaradené v katalógu odpadov ako NO - Nebezpečný odpad. Skládky nebezpečného odpadu sú  povinné prevziať azbestové materiáli resp. nebezpečný odpad iba od takýchto subjektov, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom. V praxi tomôže znamenať, že ak si svojpomocne demontujete azbest a vytvoríte čiernu skládku nebezpečného odpadu, vystavujete sa riziku vysokých pokút zo strany Životného prostredia.

  Postup demontáže azbestu

  Kontrolované pásmo a penetrácia

  Na mieste dohodnutej demontáže vytvoríme kontrolované pásmo, vykonáme penetráciu a stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest.

  Demontáž

  Nebezpečný azbest zdemontujeme a zabalíme ho do hermeticky uzavretých balíkov s označením  nebezpečného odpadu, aby sme zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa odstraňuje.

  Stabilizácia prostredia

  Počal celého procesu je aktívna odsávačka, ktorá pohlcuje prípadny azbestový prach, stabilizujeme prostredie.

  Vývoz abestu na skládku nebezpečného odpadu

  Zabalený a stabilizovaný azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu s ktorom spolupracujeme.

  Kontrolné opatrenia

  Čistené prostredie odovzdávame zákazníkovi dekontaminované, následne dostávate legislatívou požadovanú dokumentáciu. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi zabezpečíme kontrolné meranie na prítomnosť azbestových častíc v ovzduší.