Likvidácia, demontáž a odvoz azbestu

Demontáž azbestových materiálov a ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu môže vykonávať iba subjekt s odbornou spôsobilosťou alebo firma, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


 1. Povolenie a administratíva

 2. Vypracujeme plán likvidácie materiálov obsahujúcich azbest.
 3. Zabezpečíme povolenie na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 4. Zabezpečíme povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na príslušnom Obvodnom úrade Životného prostredia. Po následnom dohovore a ujednotení si termínu a Vami zadaných požiadaviek pristúpime k samotnej likvidácii azbestum.

 • Sankcie za nakladanie s nebezpečným odpadom

 • Samovoľné odstraňovanie azbestových materiálov je protizákonné a hrozi trestné stíhanie pre trestný čin podľa paragrafu 302 odsek 1 Trestného zákona Neoprávnené nakladanie s odpadmi. Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.
 
 • Nebezpečný odpad NO

 • Všetky materiály obsahujúce azbest sú zaradené v katalógu odpadov ako NO - Nebezpečný odpad. Skládky nebezpečného odpadu sú  povinné prevziať azbestové materiáli resp. nebezpečný odpad iba od takýchto subjektov, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom. V praxi tomôže znamenať, že ak si svojpomocne demontujete azbest a vytvoríte čiernu skládku nebezpečného odpadu, vystavujete sa riziku vysokých pokút zo strany Životného prostredia.
 
 • RÚVZ a hlásenie

 • Každú demontáž azbestových materiálov je potrebné hlásiť na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. To znamená, že každú demontáž azbestocementovej strechy, opláštenia budovy, demontáž odpadu v bytových jadrách a podobne je potrebné hlásiť na hygiene a pri demontáži dodržiavať prísne predpisy, predpísané postupy a normy. 
          Postup demontáže azbestu


 • Kontrolované pásmo a penetrácia

 • Na mieste dohodnutej demontáže vytvoríme kontrolované pásmo, vykonáme penetráciu a stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest.

 • Demontáž

 • Nebezpečný azbest zdemontujeme a zabalíme ho do hermeticky uzavretých balíkov s označením  nebezpečného odpadu, aby sme zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa odstraňuje.

 • Stabilizácia prostredia

 • Počal celého procesu je aktívna odsávačka, ktorá pohlcuje prípadny azbestový prach, stabilizujeme prostredie.

 • Vývoz abestu na skládku nebezpečného odpadu

 • Zabalený a stabilizovaný azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu s ktorom spolupracujeme.

 • Kontrolné opatrenia

 • Čistené prostredie odovzdávame zákazníkovi dekontaminované, následne dostávate legislatívou požadovanú dokumentáciu. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi zabezpečíme kontrolné meranie na prítomnosť azbestových častíc v ovzduší.